Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΨΑΡΑΔΩΝ ΣΤΗ ΒΛΥΧΑΔΑ Ν.ΘΗΡΑΣ""

Printer-friendly versionPDF version

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

σύμφωνα με το άρθρο 117 και 327 του Ν.4412/2016

για την για την κατασκευή του έργου

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΨΑΡΑΔΩΝ  ΣΤΗ ΒΛΥΧΑΔΑ Ν.ΘΗΡΑΣ»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95, παρ. 2, εδαφ. α του ν. 4412/2016) σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΨΑΡΑΔΩΝ ΣΤΗ ΒΛΥΧΑΔΑ Ν.ΘΗΡΑΣ». Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (49.398,38 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας κατά τις εργάσιμες ώρες, είτε αζημίως σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη μορφή καθώς και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση www.santoriniports.gr . Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22860 28362, fax 22860 25878, αρμόδιος υπάλληλος κος Αργυρός Αντώνιος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της μελέτης το αργότερο μέχρι την 17 η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17.01.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στην Αίθουσα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ (αρ. 59 του Ν.4278/2014) ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ιδίους Πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ Θήρας

 

Πελέκης Ηλίας

 

Επισυνάπτονται η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR