Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με τίτλο: Εκβάθυνση Λιμενολεκάνης Καταφυγίου Ψαράδων Βλυχάδας ν. Θήρας.

Printer-friendly versionPDF version

                                                       

                 

EΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

 

Ταχ. Δ/ΝΣΗ   : Φηρά – ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Κώδικας : 84700

Τηλέφωνο       : 22860 28362

Αρ. Τηλεο μ.    : 22860 25878

E-mail           : dltthiras@gmail.com

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:

  ΠΡ/ΣΜΟΣ:

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΘΗΡΑ  14.03.2017   

Αρ. πρωτ.436                          

 

ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ

150.000,00 €

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α. 30.7326.002

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού

κάτω  των ορίων του άρθρου 235 Ν. 4412/2016

για την για την κατασκευή του έργου

 «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ»

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτόσυνοπτικό διαγωνισμό κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95, παρ. 2, εδαφ. α του ν. 4412/2016) σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/2016 με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ».

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας κατά τις εργάσιμες ώρες, είτε αζημίως σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη μορφή καθώς και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση www.santoriniports.gr  . Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22860 28362, fax 22860 25878, αρμόδιος υπάλληλος κος Αργυρός Αντώνιος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της μελέτης το αργότερο μέχρι την 11η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Θήρας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11.04.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στην Αίθουσα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας από  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων  που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας  ΛΙΜΕΝΙΚΑ (αρ. 59 του Ν.4278/2014)   ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ).

Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι  (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 ποσού 2.419,35 ευρώ η οποία θα πρέπει  να  έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ Θήρας

 

Πελέκης Ηλίας

Επισυνάπτονται τα επί μέρους τεύχη δημοπράτησης.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR